Způsob vyhodnocení kurzu

Výkon přednášejících lektorů je hodnocen samotnými účastníky, kteří na závěr vyplní dotazník hodnotící kvalitu i zabezpečení školení. Vyhodnocení výsledků tohoto dotazníku bude bráno v potaz při pořádání dalších vzdělávacích akcí.

Závěrečná zkouška

Kvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou skládající se ze 3 částí:

 • písemný test (testové otázky klasické, přiřazovací a doplňovací),
 • ústní zkouška – teoretické znalosti dané problematiky,
 • praktické předvedení výuky fiktivní těžce zrakově postižené osoby.

Ústní a praktická část závěrečné zkoušky je přístupná veřejnosti, maximální počet pozorovatelů je omezen kapacitou zkušební místnosti (3 osoby).

Hodnocení zkoušky

Všechny části závěrečné zkoušky jsou odděleně klasifikovány stupni 1 – 3. Za úspěšné absolvování zkoušek se považuje výsledek všech tří částí závěrečné zkoušky stupně lepšího než 3. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky je následující:

 • "prospěl/a výborně" - všechny části hodnoceny 1,
 • "prospěl/a velmi dobře" - jedna část zkoušky byla hodnocena stupněm 2 a žádná stupněm 3,
 • "prospěl/a dobře" - dvě části zkoušky byly hodnoceny stupněm 2 a žádná stupněm 3,
 • "prospěl/a" - všechny tři části zkoušky byly hodnoceny stupněm 2,
 • "neprospěl/a" - jakákoli část zkoušky byla hodnocena stupněm 3.

V případě úspěšného absolvování závěrečné zkoušky bude absolventu kurzu předáno osvědčení. Jeho nedílnou součástí je protokol o vykonání jednotlivých částí závěrečné zkoušky a jejich hodnocení.

Zkušební komise

Zkušební komise je čtyřčlenná včetně odborného garanta vzdělávací akce Ing. Jiřího Ježka (případně jím pověřeného zástupce), který zodpovídá za průběh a regulérnost zkoušek. Ten jmenuje předsedu zkušební komise.

Předseda volí další členy tak, aby komise splňovala následující předpoklady:

 • minimálně 2 členové jsou těžce zrakově postiženými pracovníky SONS ČR,
 • minimálně 2 členové jsou kvalifikovanými lektory Tyflokabinetu SONS ČR,
 • minimálně 1 člen není těžce zrakově postižený.

U písemné části závěrečné zkoušky je zpravidla přítomen jeden pověřený člen zkušební komise, u dalších dvou částí závěrečné zkoušky musí být přítomni vždy všichni členové zkušební komise.